صرافی پارسا-Parsa money transfer service

صرافی پارسا-Parsa money transfer service
Parsa money transfer service

501 13 Borås ,
+46 - 33 - 414042
http://www.sarafiparsa.com
+46 - 33 - 412028

صرافی پارسا-Parsa money transfer service

از هنگامی که در داد و ستد، پول جای معامله پایاپای را گرفت و واحدهای گوناگون پول در جوامع بشری به وجود آمد، سنجش عیار سکه ها و تبدیل آن به پول های دیگر، خود رفته رفته به صورت حرفه گروهی از مردم در آمد.

در کنار تبدیل پول ها به یکدیگر، نیاز به نقل و انتقال پول به نقاط دیگر از وظایف صرافان شد. زیرا حمل نقدینگی از جایی به جایی دیگر، همراه با خطر بود.

اسناد تاریخی نشان می دهد که صرافان بابلی در ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سال پیش از میلاد مسیح، حوالجات مشتریان خود را از مصر تا هند، به خوبی انجام می دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگی آسوده می ساختند.

در اروپای قرون وسطی، صرافان در بازارهای مکاره بر روی نیمکت های خود، کار تبدیل پول های گوناگون را انجام می دادند و واژه ء «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنی «نیمکت» بود، رفته رفته به معنای شغل صرافان در زبان های اروپائی جای خود را باز کرد. بانک های کنونی نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر و کامل تر عملیات صرافی قرون وسطی است.

در ایران نیز در دوره ء هخامنشی کار صرافان رونق بسیار بسزایی داشت. در طول تاریخ صرافان جدی، همواره به امانت داری مشهور و در میان مردم از احترام ویژه ای برخوردار بوده اند.

صرافان جدی ایرانی در کلیه فراز و نشیب های تاریخ ایران و در بدترین شرایط تعهدات خود را به درستی انجام داده اند.

«صرافی پارسا» از دهه هشتاد قرن بیستم، با افتتاح دفتر خود در سوئد کار نقل و انتقال ارز را آغاز کرد.

ما در دوران پر تلاطم این سال ها که از دشوارترین سال های کار صرافان در طول تاریخ بود، به شهادت عملکرد خود، کوشیدیم تا با ارائه سرویس خوب رضایت هر چه بیشتر مشتریان را جلب کنیم.

در این دوران به سبب مهاجرت گروه بزرگی از ایرانیان به اروپا و آمریکا و نیاز به نقل و انتقال ارز، در کنار صرافان جدی گروهی «شبه صراف» نیز بوجود آمد که رفتار ماجراجویانه و غیر مسئولانهء این گروه، به برخی از هموطنان زیان های فراوان رسانده است. خوشبختانه گذشت زمان خود بهترین داور است و دیر یا زود این گروه ناچارند که بخت خود را در حرفه ای دیگر بیازمایند و کار صرافی را که برای آنها کار دوم و سوم و سرگرمی و وسیلهء بخت آزمائی است رها کرده و به کارهای دیگرشان بپردازند.

از آنجائیکه صرافی خود شغلی است حساس، پر مسئولیت و نه چندان آسان، نیازمند کسانی است که از ویژگی های خاصی برخوردار باشند. صرافی حرفه ای است جدی و ماجراجوئی و تفنن و سهل انگاری در آن گناهی است نابخشودنی!

درستی، پی گیری، مسئولیت شناسی و دقت از پیش شرط های کار صرافی است. صرافان جدی را با این صفات می توان شناخت و آنان را از «شبه صرافان» جدا ساخت.

Parsa money transfer service

Parsa money transfer service established its business relationship with Iran in Sweden 1985. Parsa has none stop been given services to its clients even during the heaviest international sanctions against Iran (2006 – 2015).

After the sanctions were lifted the huge market of Iran has become more interesting for businesses. Simultaneously Iran’s historical sites and cultural heritage are attracting more and more tourists to the country. The companies and privates need money transferring to and from Iran. Parsa has, with its long time experience, the best alternative for having a financial relationship with Iran.

People often call our institute ‘Sarrafi-e Parsa’. ‘Sarrafi’ in Persian means money transferring.

As you can see, our website is named “sarafiparsa.com”. Until 2004 our official website did not have the word ‘sarafi’ as a prefix, but ever since May 2004 we added it. ‘Sarrafi’ in Persian has two ‘r’ but we deliberately wrote it with one ‘r’. The adding of sarafi to our website with the wrong dictation had a durable reason:

From the very beginning some companies tried to copy our name with little to none changes in its dictation. We decided that by putting a distorted form of “sarrafi” it would characterize the real Parsa from companies that copied our name. But not even this maneuver could stop them and now almost everybody puts “Sarrafi” with one “r” in their name. Now a lot of people who search for our Parsa website could fall in to a trap made by different cheaters. Please notice that by adding or removing a simple letter from our websites official name it could misfortunately lead you to the wrong company. Again we made another maneuver: this time we have registered a new daughter company with a little change in Parsa and made it Parca HB. All deposited money shall come to Parca HB’s accounts. Please notice our website address knowing that our account name is Parca HB. You visit sarafiparsa.com and deposit money to Parca HB.


خدمات مالی صرافی ارز انتقال ارز

四、出血丰胸产品。这和医生的手法有很大关系,因此手术过程中注射动作要轻揉粉嫩公主掌握好层次,尽量避开大的血管部位,所用的注射针头要选用钝头侧孔粉嫩公主酒酿蛋官网,包扎恰当,这样才能避免出血丰胸方法