مصاحبه با فرش هما


17 ژوئن 2017

مصاحبه با مدیریت مجموعه فرش هما درباره فرش ایرانی. ویدویوی این مصاحبه را ببینید:


مصاحبه