دستت درد نکنه دیگه...!!!


31 آگوست 2015

ماجرای جالبی اتفاق افتاد که متوجه شدم بعضی جمله های ساده ممکن است معنی ای که ما فکر می کنیم را نداشته باشند. یک دوست کانادایی برای یک دوست ایرانی ایمیلی ارسال کرد حاوی اطلاعات کاربردی درباره ی یک رویداد. در پاسخ، دوست ایرانی برای دوست کانادایی نوشت "Thanks a lot" و این جمله خنده ی دوست کانادایی را به دنبال داشت. ممکن است بپرسید خنده برای چه بوده. این دقیقا سوالی بود که من هم پرسیدم.
جمله ی "Thanks a lot" حالت طعنه و تمسخر آمیز دارد. این جمله وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که قصد دارید با حالت نیش دار و "Sarcastic" به کسی بگویید از کاری که انجام داده ناراحت شده اید.
قبل تر هم دوست دیگری قصد داشت اصطلاح پاچه خاری (شاید هم پاچه خواری) را به انگلیسی بگوید. هیچ کس، حتی ایرانی هایی که در جمع بودند متوجه منظور ایشان نشدند.


فرهنگ زبان
Summary: Omega has a long history of replica watches uk making beautiful ladies' watches, and in this new series of replica rolex famous discs, each watch has a delicate and pure design style, interpretation of replica watches the most cutting-edge fashion concept, and the image of fake watches modern independent women.